Privacyverklaring

MRDM vindt het belangrijk om de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die aan MRDM is toevertrouwd te waarborgen. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig, op een veilige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG).

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

 • Het gebruik van onze websites (mrdm.com en support.mrdm.com).
 • Onze klanten, medewerkers van klanten en overige relaties.
 • Onze recruitment activiteiten (sollicitaties);
 • Onze marketing- en sales activiteiten.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens als verwerker namens onze klanten. Indien u over die verwerkingen meer informatie wilt, dient u contact op te nemen met onze klant die uw persoonsgegevens door MRDM laat verwerken.

Verwijzingen in deze Privacyverklaring naar “MRDM”, “we”, “wij” of “ons” hebben betrekking op Medical Research Data Management B.V., kantoorhoudende aan de Claude Debussylaan 88, 1082 MD Amsterdam(KvK nummer: 55207448).

Welke typen persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u gebruik maakt van onze websites kunnen wij de volgende (typen) persoonsgegevens verwerken:

 • IP-adres;
 • Uw interesses en voorkeuren;
 • Informatie over uw surf- en kijkgedrag en eventueel uw locatie en andere cookie-informatie.

De MRDM-websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites van organisaties buiten Nederland.

Op deze andere websites is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Wij raden u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te bekijken, zodat u steeds weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Indien u als klant en/of medewerker van onze klant, of als relatie van MRDM, gebruik maakt van onze diensten kunnen wij de volgende (typen) persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Functietitel
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Inloggegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • IP-adres
 • Uw interesses en voorkeuren
 • Informatie over uw surf- en kijkgedrag en eventueel uw locatie en andere cookie-informatie

Gedurende het recruitmentproces kunnen wij de volgende (typen) persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Afstudeerdatum
 • Arbeidsverleden/cv
 • Cijferlijst
 • Informatie van referenties
 • LinkedIn URL

Voor onze marketing- en sales activiteiten kunnen wij de volgende (typen) persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Functietitel
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?

MRDM verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw bezoek aan onze websites zo veel mogelijk te optimaliseren en om onze diensten steeds verder te verbeteren.
 • om uw gebruikservaringen op de website te personaliseren.
 • om te kunnen reageren op uw vraag of registratie.
 • voor het aanmaken van- en communiceren over de betreffende accounts, registratie- en/of rapportagesystemen.
 • het vinden van, contact onderhouden met en beoordelen van potentieel geschikte kandidaten voor MRDM.
 • Voor het op-/uitbouwen van uw profiel, eventueel gecombineerd met reeds beschikbare data over u, waarna we u bijvoorbeeld kunnen benaderen in het kader van marketing en sales activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons hebt verstrekt.

Uitzonderingen hierop zijn wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, als u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens ook voor een ander doel te verwerken of als verdere verwerking is toegestaan op basis van de privacywetgeving.

Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken doen wij dit op basis van gerechtvaardigd belang, op basis van uw toestemming of op grond van de wet.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van MRDM, in de volgende gevallen:

 • Het optimaliseren en/of personaliseren van content van onze websites.
 • Het managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement).
 • Het optimaliseren van onze bedrijfsvoering, zoals het standaardiseren van processen.
 • Het vinden van geschikte kandidaten, onderhouden van contact met potentiele kandidaten en het beheren van bestaande (potentiele) sollicitanten.
 • Het bevorderen van de verkoop van onze producten en diensten (marketing) en het werven van opdrachten (sales), onder andere door het toesturen van relevante informatie.

Wij zullen bij een beroep op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ altijd een belangenafweging maken tussen uw privacybelang en ons bedrijfsbelang.

Het is ook mogelijk dat u specifiek en expliciet toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld voor het toesturen van informatie aan u per e-mail met marketing als doel, waaronder uitnodigingen voor door MRDM georganiseerde evenementen.

Uw toestemming kunt u op ieder moment intrekken via de link die is opgenomen in email die u van ons ontvangt over dergelijke marketing uitingen, of door een e-mail te sturen naar MRDM via privacy-office@mrdm.nl.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden kan MRDM de gegevens die u aan ons beschikbaar stelt, aan derde partijen verstrekken. MRDM zal daartoe te allen tijde een verwerkersovereenkomst afsluiten, waarin wij uiteraard de nodige afspraken maken om het gebruik- en de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

MRDM verkoopt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

We slaan uw gegevens op in datacentra bij voorkeur in Europa. We hanteren daarbij strenge beveiligingsmaatregelen en sluiten met deze datacentra verwerkersovereenkomsten, waarin wij afspraken maken om het gebruik- en de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie en daar worden opgeslagen. In dat geval zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft.

Hoe beveiliging wij uw persoonsgegevens?

MRDM heeft beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

Zo wordt de toegang tot persoonsgegevens strikt beperkt tot degenen die namens MRDM betrokken moeten zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn.

Personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Deze verplichting leggen wij ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

MRDM bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen van de gegevensverwerking, dit wettelijk verplicht of toegestaan is, of totdat u ons vraagt uw gegevens te verwijderen.

Welke rechten heeft u?

 • Recht op inzage: u heeft recht op inzage in persoonsgegevens die wij van u verwerken (artikel 15 van de AVG).
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn (artikel 16 AVG).
 • Recht op verwijdering: u kunt in een aantal gevallen aan MRDM vragen om verwijdering van uw gegevens (artikel 17 AVG).
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt MRDM vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG).
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft in een aantal gevallen het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdagen naar een derde partij (artikel 20 AVG).
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 21 AVG).

Heeft u klachten, een verzoek of een vraag?

Als u een klacht, verzoek of vraag heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar wilt maken, stuur dan uw klacht, opmerking of bezwaar per email naar privacy-office@mrdm.nl. MRDM behandelt uw klacht, verzoek of vraag binnen 4 weken.

MRDM heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Voor vragen en verzoeken die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook per email contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
Stuur uw mail naar: functionaris.gegevensbescherming@mrdm.nl

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met MRDM.

MRDM b.v.
t.a.v. Privacy Office
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam
E: privacy-office@mrdm.nl

Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, op onze website staat altijd de meest actuele versie.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 april 2020